Top

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Dit zijn de Algemene Voorwaarden van ‘Fiets Clinics Nederland’, gevestigd: Bulder 6, 5374MJ Schaijk. Op alle producten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Definities
 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Deelnemer: de persoon of zakelijke klant die een overeenkomst aangaat met Fiets Clinics Nederland voor het deelnemen aan een clinic;
  • Product: een door Fiets Clinics Nederland aangeboden, georganiseerde of uitgevoerde dienst of een door Fiets Clinics Nederland gemaakte of geleverd item;
  • Clinic: een door Fiets Clinics Nederland georganiseerd één- of meerdaags evenement in binnen- of buitenland, dit kan zijn een clinic, training, tocht of ander evenement;
  • Boekingskantoor: het bedrijf dat bemiddelt bij het sluiten van de overeenkomst tussen de deelnemer en Fiets Clinics Nederland;
  • Overeenkomst: een tussen de deelnemer en Fiets Clinics Nederland gesloten akkoord over deelname aan het door Fiets Clinics Nederland te leveren en door de deelnemer af te nemen product;
  • Zakelijke klant: een bedrijf, instelling of organisatie die een overeenkomst aangaat met Fiets Clinics Nederland voor de organisatie van een één- of meerdaags evenement in binnen- of buitenland, al dan niet vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon handelende uit naam van een bedrijf, instelling of organisatie;
  • Werkdagen: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de erkende feestdagen;
  • Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Artikel 2 Overeenkomst
 1. De overeenkomst tussen de deelnemer en Fiets Clinics Nederland komt tot stand door boeking van een product.
 2. Bij het aangaan van een overeenkomst accepteert de deelnemer de Algemene Voorwaarden van Fiets Clinics Nederland.
 3. De boeking van een product kan rechtstreeks en/of via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden.
 4. Een boeking kan plaatsvinden via internet door het invullen van een aanmeldings- of boekingsformulier, per telefoon, e-mail, fax, per post en mondeling.
 5. De overeenkomst komt tot stand door het aanbod van Fiets Clinics Nederland en de aanvaarding daarvan door de deelnemer, door middel van de digitale inschrijving of het volledig ingevulde en door de deelnemer ondertekende inschrijfformulier. Indien de deelnemer minderjarig is, wordt er na de digitale inschrijving een verklaring toegezonden die door ouder of voogd ondertekend dient te worden. Pas na terug ontvangst van deze ondertekende verklaring komt de inschrijving voor een minderjarige deelnemer tot stand. Met het inschrijven gaat de deelnemer akkoord met het verstrekken van persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail op de deelnemerslijst.
 6. Het aanbod van Fiets Clinics Nederland is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen.
 7. De deelnemer zal aan Fiets Clinics Nederland voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de eventuele andere deelnemers verstrekken.
 8. Een deelnemer die namens of ten behoeve van (een) ander(e) deelnemer(s) een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere deelnemers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef van dit lid bedoelde deelnemer is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere deelnemers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst (zoals bijv. leeftijd of niveau), bij de aanmelding kenbaar te maken. Minderjarige deelnemers kunnen niet namens of ten behoeve van (een) ander(e) deelnemer(s) een overeenkomst aangaan.
 9. De inhoud van het aanbod van Fiets Clinics Nederland wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website, in de brochure of in andere publicaties van aanbiedingen van Fiets Clinics Nederland. De informatie op de website van de Fiets Clinics Nederland is zo objectief mogelijk samengesteld. Geringe afwijkingen ten opzichte van de te ondernemen reis zijn mogelijk. Kennelijke schrijffouten, drukfouten en/of vergissingen op de website, in de brochure en prijzen binden Fiets Clinics Nederland niet. Fiets Clinics Nederland kan niet worden gehouden aan de inhoud van foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden. De website van Fiets Clinics Nederland verwijst naar andere websites door middel van links. Fiets Clinics Nederland is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de gepubliceerde informatie op deze sites. De informatie op de gelinkte websites, is dan ook geen onderdeel van de overeenkomst.
Artikel 3 Betaling
Artikel 3a Betaling van een overeenkomst van een clinic
 1. Bij het boeken van een clinic dient het bedrag genoemd in de overeenkomst per direct, zijnde uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de overeenkomst, maar nooit later dan de overeengekomen datum van de uitvoering van de clinic, te worden ontvangen door Fiets Clinics Nederland per overschrijving naar de bankrekening van Fiets Clinics Nederland.
 2. Wanneer bij aanvang van de clinic het in de overeenkomst vermelde totaalbedrag niet is ontvangen, behoudt Fiets Clinics Nederland zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de clinic. De betalingsverplichting van de overeenkomst komt hierbij niet te vervallen.
 3. Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de overeenkomst door Fiets Clinics Nederland. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de deelnemer van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van het totaalbedrag zal worden verrekend met de annuleringsgelden.
 4. Bij het sluiten van een overeenkomst uiterlijk 2 dagen voor de uitvoering van de clinic, is het enkel mogelijk het overeengekomen bedrag contant te voldoen bij aanvang van de clinic.
 5. Bij niet tijdige betaling kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden aan de deelnemer, zijnde 15% van het totaal overeengekomen bedrag met een minimum van € 25,00.
Artikel 3b Betaling bij producten niet zijnde een clinic
 1. Bij de totstandkoming van een overeenkomst voor een product niet zijnde een clinic of een reis wordt op de overeenkomst vermeld op welke wijze betaald dient te worden en uiterlijk op welke datum de betaling dient te zijn ontvangen door Fiets Clinics Nederland.
 2. Wanneer op de aangegeven datum het in de overeenkomst vermelde totaalbedrag niet is ontvangen, behoudt Fiets Clinics Nederland zich het recht voor de levering van het overeengekomen product of dienst te weigeren. De betalingsverplichting van de overeenkomst komt hierbij niet te vervallen.
 3. Bij niet tijdige betaling kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden aan de deelnemer, zijnde 15% van het totaal overeengekomen bedrag, met een minimum van € 25,00.
Artikel 4 Vervoer
 1. Indien de deelnemer deel neemt aan een clinic of ander evenement waarbij de deelnemer het vervoer naar de locatie zelf dient te regelen, ligt de verantwoordelijkheid voor het tijdig boeken of regelen van vervoer geheel bij de deelnemer zelf. Fiets Clinics Nederland kan in dit geval niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig of niet kunnen deelnemen aan de clinic of ander evenement. De deelnemer heeft in dit geval ook geen recht op restitutie van het bedrag genoemd in de overeenkomst.
Artikel 5 Annulering
 1. Annulering van de overeenkomst door de deelnemer dient schriftelijk of per email te geschieden. De datum waarop het schriftelijke of digitale annuleringsbericht wordt ontvangen, is in deze bepalend. Bij annulering is iedere deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:
  • Bij annulering van 2 of meer weken voor datum van de clinic is 100% van het bedrag genoemd in de overeenkomst verschuldigd, echter in dat geval kan de deelnemer op een andere overeen te komen datum de clinic alsnog volgen;
  • Bij annulering van 48 uur voor vertrek voor datum van de clinic is 100% van het bedrag genoemd in de overeenkomst verschuldigd.
2.       De deelnemer en de voor de deelnemer in de plaats gestelde persoon zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Fiets Clinics Nederland voor betaling van de op het moment van de in de plaatsstelling ten name van de deelnemer openstaande factuur en de eventuele extra kosten van de vervanging.
 
Artikel 6 Wijzigingen door Fiets Clinics Nederland
 1. Fiets Clinics Nederland spant zich tot het uiterste in om de clinic te laten verlopen volgens de vooraf door haar gegeven voorlichting. De lokale omstandigheden op de bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de clinics die Fiets Clinics Nederland aanbiedt, kunnen echter met zich meebrengen dat voor of tijdens de clinic aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. De leiding heeft het recht ter plaatse programmawijzigingen door te voeren, zodra weersomstandigheden of andere veiligheidsrelevante aspecten daartoe aanleiding geven. De aanpassingen kunnen inhouden dat (binnen redelijke grenzen) op een andere locatie wordt gestart of dat de clinic komt te vervallen. Fiets Clinics Nederland spant zich tot het uiterste in om de eventuele nadelige gevolgen voor de deelnemer zoveel mogelijk te beperken. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat Fiets Clinics Nederland en de deelnemer ten aanzien van het betrokken onderdeel van de overeenkomst nieuwe afspraken maken; deze nieuwe afspraken zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke overeenkomst.
 2. Alle in artikel 6.1 genoemde wijzigingen in de overeenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de deelnemer onverwijld worden meegedeeld.
 3. Indien de in artikel 6.1 genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de deelnemer, zal Fiets Clinics Nederland ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de clinic. In geval het voor Fiets Clinics Nederland onmogelijk is om een dergelijke regeling te treffen, of in geval de deelnemer om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, kan Fiets Clinics Nederland hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 7 Opzegging door Fiets Clinics Nederland
 1. Fiets Clinics Nederland kan de overeenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, de deelnemer onverwijld meegedeelde omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Fiets Clinics Nederland aan de overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. De deelnemer heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve clinic, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van het bedrag van de overeenkomst of een evenredig deel daarvan als de clinic reeds ten dele is genoten.
 2. Fiets Clinics Nederland heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade:
  • In geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het gepubliceerde aantal en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan. In dat geval wordt de deelnemer de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een andere clinic op een andere datum en/ of tijdstip. De voor de clinic of reis reeds gemaakte kosten zoals treinreis, aanschaf materiaal en huur accommodatie etc. worden niet vergoed;
  • In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden op de aard van de te volgen clinic.
Artikel 8 Aansprakelijkheid van Fiets Clinics Nederland
 1. Fiets Clinics Nederland is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die de deelnemer in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van Fiets Clinics Nederland, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die het avontuurlijke karakter van de clinics van Fiets Clinics Nederland met zich meebrengen.
 2. Fiets Clinics Nederland is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het gevolg is van:
  • Tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de deelnemer; 
  • Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
  • Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Fiets Clinics Nederland en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Fiets Clinics Nederland kunnen worden toegerekend;
  • Omstandigheden waarop Fiets Clinics Nederland geen invloed heeft, of in redelijkheid niet aan Fiets Clinics Nederland kunnen worden toegerekend, dan wel van omstandigheden die, gezien het verblijf in de natuur, de bergen en onherbergzaam terrein en daarmee gepaard gaande omstandigheden, naar de aldaar gehanteerde normen redelijk te noemen zijn. Hieronder worden in het bijzonder hygiënische omstandigheden, weersomstandigheden en dergelijke gerekend;
  • Diefstal of verlies van bagage en eigendommen, waaronder ook inbegrepen zijn fietsen, kleding, materiaal en uitrusting;
  • Ter beschikking gestelde materialen en uitrusting, diensten verleend door via Fiets Clinics Nederland ingeschakelde derden, vervoermiddelen of accommodatie van derden die door Fiets Clinics Nederland in het programma worden gebruikt, zoals fietsen, skates, of andere vervoermiddelen, accommodaties en liften.
 3. Fiets Clinics Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven.
 4. Tenzij sprake is van de tweede volzin van dit artikel, kan Fiets Clinics Nederland zijn aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de deelnemer, niet uitsluiten of beperken. Voor zover Fiets Clinics Nederland aansprakelijk gehouden kan worden voor door de deelnemer geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen.
 5. In geval Fiets Clinics Nederland aansprakelijk kan worden gehouden voor schade die de deelnemer lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal het bedrag van de overeenkomst.
 6. Tenzij hiervoor anders aangegeven, sluit Fiets Clinics Nederland iedere aansprakelijkheid uit voor schade voortvloeiend uit haar handelen of nalaten tenzij dit het gevolg is van opzet of roekeloosheid met de wetenschap dat hier waarschijnlijk schade uit zal voortvloeien. Voor zover Fiets Clinics Nederland aansprakelijk kan worden gehouden voor schade ten gevolge van in de overeenkomst begrepen diensten van derden, is haar aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal het bedrag van de overeenkomst behoudens de toepasselijkheid van artikel 8.4.
Artikel 9 Verplichtingen van de deelnemer
 1. Deelname aan de in de overeenkomst genoemde activiteit geschiedt voor de deelnemer altijd voor eigen risico. De deelnemer geeft door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden aan op de hoogte te zijn van het risico dat het mountainbiken met zich mee brengt. De deelnemer accepteert dit risico en neemt willens en wetens deel aan de door Fiets Clinics Nederland georganiseerde clinic of andere activiteit.
 2. De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de clinic van Fiets Clinics Nederland, haar instructeurs of leiding op te volgen. De deelnemer is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door niet nakomen van deze verplichting.
 3. De deelnemer die hinder/last veroorzaakt of kan veroorzaken, zodanig dat een goede uitvoering van een clinic daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Fiets Clinics Nederland, haar instructeurs of de reisleiding van (voortzetting van) de clinic worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.
 4. De instructeur of leiding heeft tevens het recht om deelnemers van (verdere) deelname van een clinic uit te sluiten als naar hun oordeel zich lichamelijke of geestelijke problemen openbaren, die de clinic bemoeilijken. De deelnemer kan ook uitgesloten worden in het geval van wangedrag, het niet opvolgen van aanwijzingen van de leider, het niet bij zich hebben van de juiste uitrusting, het op eigen initiatief en zonder toestemming van de instructeur, leiding of gids, ondernemen van activiteiten in het terrein. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer. Aanspraak op restitutie is niet mogelijk.
 5. De deelnemer is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het door of via Fiets Clinics Nederland ter beschikking gestelde materiaal of accommodatie.
 6. De verplichting van Fiets Clinics Nederland om de in nood verkerende deelnemer hulp en bijstand te verlenen, wordt ernstig belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S. centrale. De deelnemer is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die niet worden gedekt door de gangbare reis-, ongevallen- en bagageverzekeringen.
 7. Bij inschrijving of aanmelding voor een clinic wordt door Fiets Clinics Nederland aan de deelnemer gevraagd alle voor de clinic relevante medische informatie aan Fiets Clinics Nederland te verstrekken. Indien de deelnemer geen, onjuiste of onvolledige informatie verstrekt kan Fiets Clinics Nederland niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade ontstaan door verstrekking of juist het niet verstrekken van deze informatie.
 8. De deelnemer is verplicht bij inschrijving of aanmelding voor een clinic aan Fiets Clinics Nederland gegevens te verstrekken van een persoon welke in geval van nood bereikbaar is en kan helpen bij een adequaat optreden om ieder risico voor de betreffende deelnemer zo laag mogelijk te houden. Het opgeven van de gegevens is voor verantwoordelijkheid van de deelnemer. Fiets Clinics Nederland mag er zonder verdere controle vanuit gaan dat de verstrekte gegevens juist en bruikbaar zijn. De verplichting van Fiets Clinics Nederland om de in nood verkerende deelnemer hulp en bijstand te verlenen, wordt ernstig belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op juiste gegevens met betrekking tot een te bereiken persoon in geval van nood.
Artikel 10 Klachten
 1. Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de leiding en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien er geen instructeur of leiding aanwezig is of de klacht niet naar behoren wordt opgelost, dient u op de eerstvolgende mogelijkheid, tijdens kantooruren contact op te nemen met Fiets Clinics Nederland op telefoonnummer 0655104951. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de deelnemer uiterlijk binnen een maand na beëindiging van de activiteit de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen. In geval de clinic geen doorgang heeft gevonden, gaat de termijn van een maand in bij kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, uiterlijk op de dag van de oorspronkelijke clinicdatum.
 2. Fiets Clinics Nederland verplicht zich uiterlijk binnen 10 werkdagen te reageren op de ingediende klacht.
 3. Op de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is het Nederlandse recht van toepassing.
Artikel 11 Beperkte aansprakelijkheid

1.       De op de Website aangeboden materialen en/of diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen en/of diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Fiets Clinics Nederland. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Artikel 12 Auteursrechten

1.       Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fiets Clinics Nederland en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fiets Clinics Nederland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
2.       Uw gegevens worden niet verkocht of weggegeven aan derden en worden slechts gebruikt om de bestelde goederen te leveren. Als u daar toestemming voor geeft kunnen wij u wel op de hoogte houden van nieuws. Indien u dat niet meer wenst kunt u dat via email of het contactformulier aan ons melden.
3.     Fiets Clinics Nederland neemt de van toepassing zijnde Privacywet en -regelgeving in acht.